โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

ชมรมภาษาไทย

ชมรมคณิตศาสตร์

ชมรมวิทยาศาสตร์

ชมรมสังคมศึกษา

ชมรมหน้าที่พลเมือง

ชมรมดนตรีศึกษา

ชมรมนาฏศิลป์

ชมรมศิลปะ

ชมรมการงานอาชีพ

ชมรมคอมพิวเตอร์

ชมรมภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

12345

                 จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น.จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้น สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้