โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนอรรถญาสาธิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานรวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดเป็นสากล สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้เหมาะสม ส่งเสริมความความคิดสร้างสรรค์ ทักษะขบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ได้ด้วยดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Drirector