เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ปรัชญาของโรงเรียน

                ผู้มีปัญญาเป็นผู้เจริญ

                โรงเรียนอรรถญาสาธิตมีปรัชญาที่จะดำเนินการดังนี้คือ

                ผู้มีปัญญา หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รู้จักรับผดชอบชั่วดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักเหตุผล เป็นผู้มีปัญญาประดุจแสงสว่าง

                ผู้เจริญ หมายถึง ผู้รู้ดี รู้หน้าที่ และทำหน้าที่ที่ดี รู้ดี คือ รู้ว่าอะไรมีค่า มีประโยชน์ มีคุณ ไม่ทำความเดือดร้อนทั้งต่อตน ต่อสังคม/ความเป็นอยู่

เลือกภาษา

Choose A Language

Drirector