โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ปรัชญาของโรงเรียน

                ผู้มีปัญญาเป็นผู้เจริญ

                โรงเรียนอรรถญาสาธิตมีปรัชญาที่จะดำเนินการดังนี้คือ

                ผู้มีปัญญา หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รู้จักรับผดชอบชั่วดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักเหตุผล เป็นผู้มีปัญญาประดุจแสงสว่าง

                ผู้เจริญ หมายถึง ผู้รู้ดี รู้หน้าที่ และทำหน้าที่ที่ดี รู้ดี คือ รู้ว่าอะไรมีค่า มีประโยชน์ มีคุณ ไม่ทำความเดือดร้อนทั้งต่อตน ต่อสังคม/ความเป็นอยู่

Drirector