โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ข้อมูลทั่วไป

                        ชื่อโรงเรียนอรรรถญาสาธิตที่ตั้ง ๓๕๙ ถนนร่มเกล้า   แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐   โทรศัพท์ ๐๒-๙๑๖-๓๓๕๗,๐๒-๕๕๗--๐๕๐๖ โทรสาร ๐๒-๕๕๗-๐๙๐๖

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website : www.aty.ac.th

เปิดสอนระดับชั้น   เตรียมอนุบาล   ถึงระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ ๖   เนื้อที่   ๓ไร่   ๒   งาน   ๑๕   ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ ลาดกระบัง        

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนอรรถญาสาธิตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒/๑๘๙ ซอย ๖ เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้ขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งไปเลขที่ ๓๕๙ หมู่ ๔ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง   โดยมีนางอภิญญา ศูนย์จันทร์ เป็นผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต การดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ด้วยทุนของตนเองและจากธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)         เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ยอมรับจากชุมชนและทำเลที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีการขยายที่พักอาศัยเพื่อรับรองชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรงเรียนจัดความพร้อม ทางด้านการเรียนการสอนโดยมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วโรงเรียนยังมุ่งเน้นให้เด็กมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ้งปรากฏผลว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนแล้วสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของรัฐบาลได้อันดับที่ดีเยี่ยมในการบริหารงาน นางอภิญญา ศูนย์จันทร์ เป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และเป็นครูใหญ่ มีครู เจ้าหน้าที่ คนงาน รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑– ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๕๓๕ คน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๗๕ คน รวมจำนวนนักเรียนชาย– หญิง จำนวน ๑,๒๕๐ คน (สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔)

Drirector